Перейти на страницу назад

Новые поступления

Поступления литературы за февраль 2016 года

Бюллетень новых поступлений

Новые поступления
Ларіна Я. С. Поведінка споживача : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Я. С. Ларіна, А. В. Рябчик. – К. : Академія, 2014. – 224 с. – (Альма-матер).
Поведінка споживачів в умовах економічного обміну та прийняття ними рішень про купівлю товарів і послуг залежать від багатьох зовнішніх (характерних для конкретної соціально-економічної ситуації) і внутрішніх (цінності, знання, досвід, стиль життя) чинників. Без урахування їх неможливе прийняття ефективних маркетингових рішень. Теоретичні засади і прикладні закономірності цієї діяльності розкрито в пропонованому навчальному посібнику, зміст якого охоплює мотиваційні складники процесу прийняття споживачами рішень про купівлю, купівельної поведінки, а також методи та маркетингові інструменти їх дослідження та впливу на них.
Новые поступления
Дзюба Т. М. Психологія дорослості з основами геронтопсихології : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. М. Дзюба, О. Г. Коваленко ; за ред. В. Ф. Моргуна. – К. : Слово, 2013. – 264 с.
У навчальному посібнику «Психологія дорослості з основами геронтопсихології» висвітлюються актуальні проблеми психології дорослої людини. Перевага цього видання полягає в уважному розгляді основних етапів дорослості: молодості, зрілості та старості. Інша важлива особливість навчального посібника - цілісний підхід до опису й аналізу процесу розвитку дорослої людини. Автори розглядають період дорослості як взаємовплив багатьох факторів: біологічних, соціокультурних і власне психологічних, що дозволяє реалізувати комплексний підхід до аналізу основних закономірностей розвитку дорослої людини на кожному етапі її життєдіяльності.
Новые поступления
Скок А. Г. Психологічна служба освіти : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. Г. Скок, І. М. Ющенко. – К. : Слово, 2013. – 240 с.
У посібнику викладено основні теоретичні, методичні та практичні питання навчальної дисципліни «Психологічна служба освіти». В основних розділах посібника представлені різноманітні напрямки та методи роботи практичного психолога з дітьми дошкільного та шкільного віку. Особливу увагу приділено роботі з педагогічним колективом закладів освіти. Для студентів психологічних факультетів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, педагогів та психологів.
Новые поступления
Панфилов С. Физиогномика человеческих эмоций и характера / Сергей Панфилов. – М. : АСТ : Астрель, 2007. – 207 с. : ил.
В книге впервые представлен простой и доступный метод систематизации физиогномических представлений посредством математической системы, основой которой являются гексаграммы «Книги перемен (И-Цзин)». Использование гексаграмм позволяет составлять физиогномические схемы и понимать язык человеческого лица с помощью удобного набора символов.
Новые поступления
Должанский И. З. Бизнес-план : технология разработки : учеб. пособие / И. З. Должанский. Т. О. Загорная. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л. : Новий Світ-2000, 2013. – 366 с.
В учебном пособии рассмотрены теоретические и практические аспекты разработки бизнес-плана как аналитического документа формирующего приоритеты развития предприятия с учетом накопленного международного и отечественного опыта. Последовательно раскрываются сущность и структура бизнес-плана, методические подходы к разработке основных разделов. Изложены специфические особенности бизнес-планирования как управленческой технологии на основе проработки маркетинговых решений, рассмотрена специфика разработки различных бизнес-планов с учетом характера деятельности, степени новизны продукта, оценки уровня риска.
Новые поступления
Архіпов В. В. Організація ресторанного господарства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Архіпов. – 2-ге вид. – К. : Центр учбової л-ри, 2012. – 280 с.
Даний навчальний посібник охоплює широке коло питань, пов'язаних з основними напрямами розвитку ресторанного господарства. Тут висвітлені основні питання організації виробництва в ресторанному бізнесі. Спеціальні розділи присвячені практичним питанням організації постачання, складського господарства; детально описується організація роботи цехів, роздаткових ліній, у доступній формі висвітлене питання раціональної організації праці.
Новые поступления
Романчиков В. І. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Романчиков, І. О. Романенко. – К. : Центр учбової л-ри, 2008. – 256 с.
Запропонований навчальний посібник підготовлений згідно з програмою нормативної дисципліни «Міжнародні економічні відносини» для бакалаврів економічних спеціальностей, містить в собі програму дисципліни, навчально-тематичний план, лекційний матеріал, тлумачний словник термінів, перелік питань для самостійного вивчення та тестові завдання для поточного і підсумкового контролю знань студентів, теми рефератів, перелік рекомендованої літератури. У посібнику розглянуто передумови, зміст, структуру, специфіку і тенденції розвитку міжнародних економічних відносин. Основна увага приділяється аналізу суті міжнародних економічних відносин, міжнародній торгівлі, міжнародному руху факторів виробництва, економічній інтеграції.
Новые поступления
Филатова Е. В. Синтагма как реальная единица порождения и восприятия речи : монографія / Е. В. Филатова ; М-во образования и науки Украины, Донецк. нац. ун-т. – Донецк : ДонНУ, 2013. – 333 с. – (Сер. "Языкознание").
Монография посвящена реальной исходной единице порождения и восприятия речи - синтагме, её природе, признакам, сфере употребления и функциям. Уделяется внимание разграничению языковых и речевых единиц. Последние разделяются по их роли в порождении, оформлении и восприятии речи, а также отношению к устной и письменной её формам. Освещается вопрос о синтагматической и предложенческой структурах текста.
Новые поступления
Ломов А. М. "Слово о полку Игореве" и вокруг него : монография / А. М. Ломов ; М-во образования и науки РФ [и др.]. – Воронеж : Издат.-полиграф. центр ВГУ, 2010. – 244 с.
В книге предпринята попытка дать нетривиальные и взвешенные ответы на ключевые вопросы, всегда волновавшие отечественное и зарубежное слововедение: Когда создано «Слово о полку Игореве»? Кто его автор и какие произведения им еще написаны? Каковы предшественники поэмы, являющейся начальным звеном русской литературы? Издание адресовано в первую очередь филологам: научным работникам, вузовским и школьным преподавателям, студентам. Кроме того, она может быть полезна широкому кругу читателей, интересующихся проблемами отечественной культуры.
Новые поступления
Акпинар Л. Е. Інтерактивні технології навчання в початковій школі : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. Е. Акпинар. – К. : Слово, 2014. – 288 с.
Навчальний посібник складається з двох розділів. Перший розділ присвячено теоретичним аспектам проблеми формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інтерактивних технологій: дано аналіз категоріального апарату готовності майбутнього вчителя початкових класів до застосування інтерактивних технологій навчання, розглядаються інтерактивні технології та особливості їх застосування в початковій школі. У другому розділі подається практикум з інтерактивних технологій навчання.
Новые поступления
Легка Л. М. Організація діяльності психологічних служб : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Л. М. Легка, Л. Г. Семенча. – Л. : Новий світ-2000, 2012. – 372 с. – (Вища освіта в Україні).
У навчальному посібнику узагальнено та систематизовано значний теоретичний і практичний досвід створення і функціонування туристичного підприємства в сучасних умовах, технологія розробки бізнес-плану. Головну увагу приділено основним поняттям, принципам створення, а також економічним питанням діяльності туристичного підприємства, теоретичному обґрунтуванню і практичним розрахункам бізнес-плану для його використання на туристичних підприємствах. Пропонується студентам-спеціалістам і магістрантам, може бути корисним для аспірантів, викладачів, керівників туристичних підприємств, інвесторів.
Новые поступления
Дурович А. Организация туризма / Александр Дурович. – СПб. : Питер, 2009. – 320 с. : ил. – (Учебное пособие).
В книге комплексно освещены основные положения теории и практики организации туризма: управление деятельности туристических предприятий, формирование, продвижение и реализация туристического продукта, транспортное обеспечение, экскурсионное обслуживание и другие.