Перейти на страницу назад

Луганщина – наш родной край

4. Культура. Образование

Луганщина имеет богатые культурные традиции. Общее количество памятников истории, градостроительства, архитектуры и монументального искусства в области – 1644. Сеть учебных заведений области состоит из 77 профессионально-технических учебных заведений, 732 общеобразовательных школ, 41 учреждения образования областного подчинения, 418 дошкольных учреждений, 108 внешкольных учебных заведений. Систему высшего образования Луганской области представляют 38 высших учебных заведений, из них 10 III-IV уровня аккредитации и 28 высших учебных заведений I-II уровня аккредитации. Область занимает 11 место в Украине по количеству студентов на 10 тыс. населения (475 чел.).

83.3Укр Б61
Білогуб І. М. Літературно-краєзнавча Луганщина / І. М. Білогуб ; Луган. пед. ін-т ім. Т. Г. Шевченка. – Луганськ : [Б. в.], 1993– . –Ч. 1. – 1993. – 68 с. Ч. 2. – 1994. – 102 с.
Вiдпочинок у селi : чарiвна Луганщина / Луган. обл. держадмін. ; Упр. культури i туризму. – Луганськ: [Б. в.], 2007. – 32 с.
74.58 В55
Вищі навчальні заклади Луганської області : стат. зб. / Луган. обл. держ. адмін., Голов. упр. освіти і науки, Рада дир. вищ. навч. закл. I–II рівнів акредитації. – Луганськ : Б. в., 2004. – 21 с.
81.2Р В93
Высоцкий В. И. Исторические аспекты топонимов Луганщины / В. И. Высоцкий. – Луганск : Шлях, 1999. – 96 с.
74
Г97
Гуцол А. В. Розвиток системи позашкільних закладів освіти в Луганській і Донецькій областях (1946–1991 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 „Загальна педагогіка та історія педагогіки” / Гуцол А. В. ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ : Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2010. – 20 с.
74
Г97
Гуцол А. В. Розвиток системи позашкільних закладів освіти в Луганській і Донецькій областях (1946–1991 рр.) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Гуцол Алла Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ : [Б. в.], 2010. – 239 c.
Гуцол А. В. Матеріально-технічне забезпечення позашкільних закладів освіти Луганської та Донецької областей. (1946–1991) / Гуцол А. В. // Освіта Донбасу. – 2010. – № 1 (138). – С. 93–99.
Д’якова Т. О. Післяродовий цикл обрядів у фразеологічній картині світу Східної Луганщини / Т. О. Д’якова // Лінгвістика. – 2010. – № 3 (21), ч. 1. – С. 187–192.
81.2Укр Д58
Довідник ергонімів (назв установ та організацій у сфері соціально-побутового обслуговування м. Луганська) / уклад. А. С. Зеленько. – Луганськ : Альма-матер, 2003. – 99 с.
Дьяченко Б. А. Сучасні реалії модернізації освіти в Луганській області / Б. А. Дьяченко // Освіта на Луганщині. – 2005. – № 2 (23). – С. 4–8.
Жерліцин С. Олімпіадний рух Луганщини: стан, проблеми та перспекиви / Сергій Жерліцин // Освіта на Луганщині. – 2010. – № 1 (32). – С. 206–217.
Зінченко В. О. Вплив зовнішнього середовища на діяльність вищих навчальних закладів Луганської області / В. О. Зінченко // Економ. вісн. Донбасу. – 2008. – № 4. – С. 30–33.
74.58 К49
Климов А. О. Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка : іст. нарис. 1923–1998 / А. О. Климов. – Луганськ : ВАТ “ЛОД”, 1998. – 82 с. : 46 іл.
74.58 К49
Климов А. О. Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка. Історія. Сьогодення. Перспективи : монографія / А. О. Климов, В. С. Курило. – Луганськ : Альма-матер, 2006. – 120 с. : кол. фото.
95
В53
Кондаурова Ю. М. Історія створення першого в Донбасі вищого навчального педагогічного закладу – Донецького інституту народної освіти / Ю. М. Кондаурова // Вісн. Луган. держ. пед. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2002. – № 5 (49) : Іст. науки. Пед. науки. Філол. науки. – С. 84–89.
95
В53
Кондаурова Ю. М. Становлення вищої освіти Донбасу в 20-ті роки / Ю. М. Кондаурова // Вісн. Луган. держ. пед. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2000. – № 12 (32) : Іст. науки. Пед. науки. – С. 153–160.
60
К64
Кононов И. Ф. Етнос. Цінності. Комунікація. (Донбас в етнокультурних координатах України) : монографія / И. Ф. Кононов. – Луганськ : Альма-матер, 2000. – 493 с.
95
В53
Корчагіна О. В. Тема відбудови області на сторінках газети „Ворошиловградская правда” (лют. – берез. 1943 р.) / О. В. Корчагіна // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2008. – № 1 (140) : Філол. науки. – С. 240–245.
85.13 К78
Красильников К. И. Древнее камнерезное искусство Луганщины : по материалам археол. коллекций антропоморф. стел и каменных изваяний парка-музея Луган. пед. ун-та и музеев Луган. обл. / К. И. Красильников. – Луганск : Шлях, 1999. – 135 с. : ил.
74
К83
Кроки до освіти майбутнього : досвід інновац. діяльності навч. закл. системи освіти Луган. обл. / уклад.: Б. А. Дьяченко, Т. М. Сорочан, О. М. Рудіна та ін. – Луганськ : Знання, 2005. – 306 с.
74
К90
Культурна спадщина Луганщини у виховній системі школи : з досвіду роботи заступників директорів шк. з вихов. роботи / уклад.: Т. М. Сорочан та ін. ; за заг. ред. О. М. Рудіної ; М-во освіти і науки України та ін. – Луганськ : Знання, 2006. – 200 с.
Курило В. С. Вища освіта регіону на зламі століть / В. С. Курило // Освіта на Луганщині. – 2001. – № 2 (15). – С. 28–32.
Курило В. С. З історії розвитку шкільної мережі в Луганському окрузі в 20-ті – на поч. 30-х рр. / В. С. Курило, Ю. М. Кандаурова // Освіта на Луганщині. – 1998. – № 1 (7). – С. 49–51.
74 94 К93
Курило В. С. Образование в Донбассе (ХIX – начало XX вв.) / Курило В. С., Подов В. И. – Луганск : ЛГПУ, 1999. – 111 с.
74
К93
Курило В. С. Освіта та педагогічна думка Східноукраїнського регіону у ХХ столітті / В. С. Курило. – Луганськ : ЛДПУ, 2000. – 460 с.
95
В53
Курило В. С. Розвиток професійно-технічної освіти в Донбасі з середини 30-х до кінця 80-х років ХХ століття / В. С. Курило // Вісн. Луган. держ. пед. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2002. – № 2 (46) : Іст. науки. – С. 184–192.
95
В53
Курліщук І. І. Сучасний стан зорієнтованості молоді вищих навчальних закладів Луганщини у сфері засобів масової комунікації / І. І. Курліщук // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2007. – № 2 (117), ч. ІІ : Пед. науки. – С. 59–64.
81.2Укр Л59
Лєснова В. В. Лексико-семантичні особливості сучасних прізвищ Луганщини / В. В. Лєснова // Лінгвістика. – 2010. – № 3 (21), ч. 1. – С. 164–173.
74
Л63
Ліси для нащадків / Упр. освіти і науки Луган. обл. держ. адмін. [та ін.] ; [уклад. Н. Ю. Кельціян ; відп. за вип. В. А. Яковлєв]. – Луганськ : Б. в., 2005.– 67 с.
83.3Укр Л64
Литературная Луганщина : сб. библиогр. материалов о жизни и творчестве писателей Луганщины и их произведения / сост. Н. В. Ночовный. – Луганск : Ред.-изд. отд. облупр. по печати, 1992– . –
Вып. 1. – 1992. – 256 с.
Вып. 2. – 1992. – 192 с.
Лопашко Н. П. Научно-поисковая работа в Троицкой гимназии [Луганской обл.] : (о создании словарей местных говоров) / Н. П. Лопашко // Рус. яз. и лит. в учеб. заведениях. – 2009. – № 5. – С. 41–43.
Луганськ туристичний / уклад.: Барабаш О. І., Дітковська С. О., Курило В. С. ; дизайн Чернишова Я. В. – [Луганськ : Б. в., б. г.]. – 50 с.
Луганський обласний центр народної творчості / [уклад. Г. М. Клунна]. – Луганськ : [Б. в.], 2009. – 14 с.

Далее