Перейти на страницу назад

Жаргон, арго, сленг

2. Жаргон в украинском языке

 
Бабенко О. В усному мовленні – сленг / Оксана Бабенко, Олена Кравченко // Урок української. – 2004. – № 11/12. – С. 21–24.
95
В53
Гудманян А. Г. Проблема словотвору та перекладу українського та американського сленгу / Гудманян А. Г., Гонта І. А. // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – 2010. – № 13, ч. 1 : Філол. науки. –
С. 129–137.
 
Демченко В. Арго як органічний елемент повсякденної української мови
/ Володимир Демченко // Дивослово. – 2010.– № 5. – С. 34–37.
 
Друм Т. Сленг: погляд зсередини / Тарас Друм // Дивослово. – 1998. – № 12. – С. 59–60.
 
Єрмоленко С. Знати і „фільтрувати“ : (з практики вивчення жаргонізмів)
/ Світлана Єрмоленко // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2005. – № 7/8. – С. 168–174.
81.2Укр Ж72
Жинжикова І. В. Жаргонна фразеологія Старобільщини [Електронний ресурс] : магістер. робота за спец. 8.030501 „Українська література“ : диск / Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ : [Б. в.], 2009. – 481 КБ. – Цей документ представлений в електронному читальному залі лише в електронному варіанті.
81
Л59
Зеленько А. С. [Рецензія] // Лінгвістика. – Луганськ, 2011. – № 2. –
С. 219–220. – Рец. на кн : Отин Е. С. „Все менты – мои кенты“ : (как образуются жаргонные слова и выражения) / Е. С. Отин. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Донецк : Юго-Восток, 2010. – 225 с.
81
Л59
Купрікова Г. В. Стилістична транспозиція жаргонових номенів одягу та взуття в сучасній українській мові / Г. В. Купрікова // Лінгвістика. – Луганськ, 2011. – № 2. – С. 44–49.
81
Л59
Левченко О. П. Зоосемізми в міфології, фразеології, арго та жаргоні
/ О. П. Левченко // Лінгвістика. – Луганськ, 2007. – № 2. – С. 24–31.
81
Л59
Мартос С. А. Неофіційні найменування міських об'єктів міста Херсона
/ С. А. Мартос // Лінгвістика.– Луганськ, 2007. – № 2. – С. 98–103.
 
Мацюк Г. Про вербальну свободу, або про монографію Лесі Ставицької „Арго, жаргон, сленг. Соціальна диференціація української мови“. – К. : Критика, 2005. – 464 с. / Галина Мацюк // Укр. мова. – 2008. – № 1. –
С. 131–135.
81.2Укр С48
Оселедько К. О. Арго чи жаргон? / К. О. Оселедько // Слобожанська беседа : матеріали I регіон. наук.-практ. конф. – Луганськ, 2007. –
Вип. 1. – С. 151–153.
 
Радевич-Винницький Я. Російська феня і українська мова / Ярослав Радевич-Винницький // Сучасність. – 2000. – № 10. – С. 125–128.
81.2Укр С48
Слобожанська беседа – 5. Діалектне мовлення як лінгвокультурний феномен [Електронний ресурс] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (3–4 листоп. 2011 р.) / за ред. К. Д. Глуховцевої. – Луганськ : Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. Вип. V. – 2011. – 1,27 МБ. – Цей документ представлений в електронному читальному залі лише в електронному варіанті.
81.2Укр С48
Слобожанська беседа : матеріали I регіон. наук.-практ. конф. / за ред. К. Д. Глуховцевої. – Луганськ : Альма-матер, 2007.
Вип. І. – 2007. – 218 с.
81.2Укр С76

95
В53
Ставицька Л. Короткий словник жаргонної лексики української мови : містить понад 3200 слів і 650 стійких словосполучень / Леся Ставицька – К. : Критика, 2003. – 336 с.
Рец. : Соболева И. А. Жаргон в фокусе лексикографической „оптики“
Л. А. Ставицкой / И. А. Соболева // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – 2008. – № 17 : Філол. науки. – С. 166–172.
81
Л59
Старченко Я. С. Малопродуктивні універбаційні суфікси в українських жаргонах / Я. С. Старченко // Лінгвістика. – Луганськ, 2011. – № 2. –
С. 73–79.
81
Л59
Старченко Я. С. Універбація й інноваційні універби в українських жаргонах / Я. С. Старченко // Лінгвістика. – Луганськ, 2011. – № 1, ч. 1. – С. 136–142.
81
Л59
Таран О. С. Семантика українських жаргонних квазіонімів / О. С. Таран // Лінгвістика. – Луганськ, 2007. – № 1. – С. 114–119.
81.2Укр К90
Таран О. Що спільного між баксами та джинсами? : (з історії походження й функціонування жаргонізмів-англізмів) / Оксана Таран // Культура слова. – 2012. – Вип. 76. – С. 139–142.
81
Л59
Ужченко Д. В. Жаргонна фразеологія у східноукраїнських говірках
/ Д. В. Ужченко // Лінгвістика. – Луганськ, 2005. – № 2. – С. 87–95.
 
Шумейкіна А. Сучасний український сленг: конотативний аналіз
/ Алла Шумейкіна // Дивослово. – 2010. – № 7. – С. 31–34.