Перейти на страницу назад

Жаргон, арго, сленг

4. В английском языке

 
Базарьте на английском в кайф! [словарь] / сост. С. Ю. Николаева // Інозем. мови. – 2006. – № 1. – С. 67–68 ; № 2. – С. 56–60 ; № 3. – С. 64–67 ; № 4. – С. 70–72. Использована кн. : Дополнение к русско-английским словарям / А. Л. Бурак, В. С. Елистратов. – М. : Астрель, АСТ, 2003. – 96 с.
81.2Англ Б39
Безбородова Ю. В. Абревіація: словоскладання та словоутворення на матеріалі англійського комп'ютерного сленгу [Електронний ресурс] : магістер. робота за спец. 8.030502 „Мова та література (англійська)“ : диск / Ю. В. Безбородова ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ : [Б. в.], 2011. – 693 КБ. – Цей документ представлений в електронному читальному залі лише в електронному варіанті.
81.2Англ Б57
Бєлаш А. В. Специфіка формування та вживання сленгу в англійській мові [Електронний ресурс] : магістер. робота за спец. 8.02030302 „Мова та література (англійська)“ / А. В. Бєлаш ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ : [Б. в.], 2012. – 729 КБ. – Цей документ представлений в електронному читальному залі лише в електронному варіанті.
81.2Англ К88
Кудрявцев А. Ю. Англо-русский словарь сленга и ненормативной лексики : 18000 слов и выражений / А. Ю. Кудрявцев,
Г. Д. Куропаткин. – М. : АСТ ; Харьков : Торсинг, 2004. – 383 с.
95 В53
Літвінов О. І. Табуїзовані та евфемістичні фразеологізми як частина англійського сленгу / Літвінов О. І., Літвінова М. М // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – 2010. – № 3 : Філол. науки.– С. 24–31.
81.2Англ С48
Словарь живого разговорного английского и американского сленга / авт.-сост. Н. Белов. – Минск : Харвест, 2010. – 256 с.