Перейти на страницу назад

Жаргон, арго, сленг

7. Молодежный жаргон

 
Анищенко О. А. Эволюция обозначения молодежной речи: от технического языка до жаргона / О. А. Анищенко // Вопр. языкознания. – 2009. – № 2. – С. 108–116.
88
А94
Афонін А. О. Психологічні особливості сленга у молодіжному середовищі [Електронний ресурс] : магістер. робота за спец. 8.03010301 „Практична психологія“ / А. О. Афонін ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ : [Б. в.], 2012. – 647 КБ. – Цей документ представлений в електронному читальному залі лише в електронному варіанті.
81.2Укр С48
Бєлоусова І. О. Жаргон сучасної молоді / І. О. Бєлоусова // Слобожанська беседа : матеріали I регіон. наук.-практ. конф.– Луганськ, 2007. – Вип. 1. – С. 141–143.
 
Береговская Э. М. Молодежный сленг: формирование и функционирование / Э. М. Береговская // Вопр. языкознания. – 1996. – № 3. – С. 32–42.
81
Л59
Битківська Я. В. Явище дерогації значення англізмів : ( на прикладі соціолектів молодіж. груп сучас. укр. мови) / Я. В. Битківська // Лінгвістика. – Луганськ, 2007. – № 2. – С. 5–10.
 
Васильев А. Д. Крутой : молодеж. жаргон / А. Д. Васильев // Рус. речь. – 1993. – № 6. – С. 44–48.
81
Л59
Войцехівська Н. К. Молодіжне жаргонне мовлення (на матеріалі діалогічного дискурсу зі значенням згоди) / Н. К. Войцехівська // Лінгвістика. – Луганськ, 2011. – № 3, ч. 2. – С. 9–15.
 
Грачев М. А. Арготизмы в молодежном жаргоне / М. А. Грачев // Рус. яз. в шк. – 1996. – № 1. – С. 78–86.
 
Грачев М. А. Новое в молодежном жаргоне / М. А. Грачев / Рус. яз. в шк. – 2005. – № 4. – С. 80–82.
81.2Укр С48
Жинжикова І. В. Студентська жаргонна фразеологія на Старобільщині
/ І. В. Жинжикова // Слобожанська беседа : матеріали I регіон. наук.-практ. конф. – Луганськ, 2007. – Вип. 1. – С. 144–145.
 
Козьякова А. Б. Фразеология молодежного жаргона / А. Б. Козьякова // Рус речь. – 2003. – № 6. – С. 116–120.
 
Колтунова М. В. Что несет с собой жаргон [молодежный] / М. В. Колтунова. – Рус. речь. – 2003. – № 1. – С. 48–50.
 
Компанцева Л. Ф. „Крутые слова“ : лингвопсихол. особенности молодеж. сленга) / Л. Ф. Компанцева // Відродження. – 1994. – № 8. –
С. 73–74.
81.2Р К88
Кудрявцева Л. А. Словарь молодежного сленга города Киева : 2300 слов и выражений / Л. А. Кудрявцева, И. Г. Приходько ; под ред. Л. А. Кудрявцевой ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Ин-т филологии.– К. : Аванпост Прим, 2006. – 192 с.
81.2Р Л33
Лебедєва А. В. Новітні англомовні запозичення в молодіжному сленгу російської мови : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Лебедєва Аеліта Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : [Б. в.], 2012.– 20 с.
81.2Укр М29
Мартос С. А. Молодіжний сленг у мовленнєвій структурі м. Херсона : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Мартос Світлана Андріївна. – Херсон : [Б. в.], 2006. – 244 с.
 
Мосенкіс Ю. Український молодіжний сленг : стан і перспективи досліджень / Юрій Мосенкіс // Дивослово. – 2007.– № 12. – С. 32–35. – Бібліогр. : 32 назви.
 
Мурашов А. Жаргон : преодолеть – изучая / Александр Мурашов // Нар образование. – 2001. – № 1. – С. 179– 187.
81.2Р Н62
Никитина Т. Г. Молодежный сленг : толковый словарь : ок. 20000 слов и фразеологизмов / Т. Г. Никитина – 2-е изд., испр. и доп. – М. : АСТ : Астрель, 2009. – 1102 с.
 
Романова О. К. Жаргон одесского студенчества / О. К. Романова // Мова і культура. – 2002. – Вип. 4, т.V/2. – С. 51-54.
 
Руда О. Питання молодіжної субкультури в умовах українсько-російської двомовності / Олена Руда // Укр. мова та л-ра. – Трав. (№19). – С. 9.
 
Сіріньок К. Молодіжний сленг як складова загальномовної культури нації / Катерина Сіріньок // // Укр. мова і л-ра в шк. – 2005. – № 5. – С. 69–70.
81.2Укр С48
Слободян О. В. Молодіжний сленг в мовленнєвій структурі жителів Луганської області [Електронний ресурс] : магістер. робота за спец. 8.030501 „Українська мова та література“ : диск / О. В. Слободян ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ : [Б. в.], 2011. – 572 Кб. – Цей документ представлений в електронному читальному залі лише в електронному варіанті.
 
Стехина В. Н. Феномен молодежного жаргона в практике преподавания современного русского языка / В. Н. Стехина // Мова і культура. – 2002. – Вип. 4, т. V/2. – C. 70–74.
 
Стряпчая С. А. А вы всегда «втыкаете»: студ. жаргон в молодежном дискурсе / С. А. Стряпчая // Гуманітар. науки. – 2004. – № 1. – С. 95–99.
 
Цінько С. Використання елементів соціолінгвістики в позакласній роботі з мови / Світлана Цінько, Дмитро Мареєв // Укр. мова і л-ра в шк. – 2008. –№ 1. – С. 59–61. Молодіжний сленг.