Луганского государственного педагогического университета

Перейти на страницу назад

Новые поступления

Поступления литературы за март 2016 года

Бюллетень новых поступлений

Новые поступления
Тісунова В. М. Ринкові перетворення в економіці регіону : монографія / М. В. Тісунова ; МВС України, Луган держ ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2011. – 472 с.
У монографії показано можливості впровадження організаційних заходів з ринкових перетворень в економіці регіону. Викладено їх сутність і способи забезпечення. Розглянуто концептуальні підходи до побудови організаїцйного механізму ринкових перетворень. На прикладі Луганської області визначено їх характер. Відображено способи проведення структурних, ринкових та трансформаційних змін у сучасних умовах.
Новые поступления
Брюханова Н. О. Основи педагогічного проектування в інженерно-педагогічній освіті : монографія / Н. О. Брюханова ; М-во освіти і науки України, Українська інженерно-педагогічна академія. – Х. : Вид-во УІПА, 2010. – 438 с.
У монографії розглянуто умови становлення та розвитку інженерно-педагогічної освіти. Проаналізовано чинну педагогічну підготовку майбутніх інженерів-педагогів та виявлено її невідповідності вимогам сьогодення. Розроблено концепцію вдосконалення педагогічної підготовки фахівців, яка виходить з парадигми особистісно-орієнтованої освіти і спрямована на формування компетентного фахівця, та визначено процесуально-інструментальні засади щодо її реалізації. За допомогою систем¬ного, діяльнісного, особистісно-орієнтованого й компетентнісного підходів до навчання та визначеного способу їхньої інтеграції розроблено моделі інженера-педагога та його педагогічної підготовки. Запропоновано й реалізовано механізм проектування дидактичних складників педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів на її стратегічному й етапних рівнях.
Новые поступления
Ильницкий В. Г. Совершенствование налоговой политики в современной России : теоретические и методологические подходы : монографія / В. Г. Ильницкий. – М. : Тверской печатник, 2010. – 184 с.
Необходимость изменения действующего налогового законодательства в России диктуется его крайним несовершенством, выражающимся в отсутствии единой законодательной и нормативной базы налогообложения, многочисленности нормативных документов и частом несоответствии законов и подзаконных актов, регулирующих налоговые отношения, а также законов, относящихся к иным отраслям права, но вторгающихся в вопросы регулирования налоговых отношений, существование правовых пробелов и отсутствие достаточных правовых гарантий для участников налоговых отношений.
Новые поступления
Кузьменко В. В. Теоретико-методичні підходи до формування в учнів наукової картини світу в школах України (ХХ століття) : монографія / В. В. Кузьменко. – Херсон : РІПО, 2010. – 463 с.
У монографії на основі аналізу архівних матеріалів, наукової, навчально-методичної літератури та інших джерел проаналізовано можливості формування в підростаючого покоління наукової картини світу в різні історичні періоди; доведено, що в процесі становлення системи освіти України та розвитку науки наукова картина світу набувала особливо важливого значення як для розвитку суспільства, так і для становлення кожної особистості; обґрунтовано, що провідна роль у формуванні в учнів наукової картини світу належить загальноосвітній школі.
Новые поступления
Арканова О. Психологія взаємин : наук. монографія / О. Арканова. – К. : КММ, 2009. – 120 с.
У монографії розкриваються закономірності та особливості становлення взаємин у групах, де є діти з порушеннями слуху, пропонуються апробовані психодіагностичні методики вивчення. Адресовано викладачам вищих педагогічних закладів, сурдопедагогам, батькам, студентам.
Новые поступления
Крюков В. Г. Ал-Хуварізмі про 'Сарматію - землю бурджанів' та сусідні з нею 'країни' : монографія / В. Г. Крюков ; М-во освіти і науки України, Держ закл "Луган нац ун-т ім Тараса Шевченка". – Луганськ : Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2009. – 540 с.
У монографії здійснено відбір, систематизацію й історико-джерелознавчий аналіз інформації, що міститься у творі "Книга картини Землі" арабського астронома, математика й географа першої половини IX століття Абу Джа'фара Мухаммада ал-Хуварізмі. На підставі розроблених автором методологічних принципів досліджено відображення в названому творі етноісторичних процесів, що відбувалися в південно-західному регіоні Східної Європи в часи раннього середньовіччя. Рекомендовано для студентів і викладачів історичних факультетів та науковців.
Новые поступления
Актуальные вопросы биологии и медицины : сб. науч. работ по материалам I Республик. науч. конф. 14 мая 2015 г. ; М-во образования и науки ЛНР [и др] ; редкол.: Н. В. Лунина [и др]. – Луганск : Изд-во ЛГУ им. Тараса Шевченко, 2015. – 94 с.
В сборнике представлены материалы I Республиканской научной конференции «Актуальные вопросы биологии и медицины», где собран материал о актуальных проблемах диагностики, лечения и преподавания дисциплин в вузах и школах. Рекомендовано для студентов, магистров, аспирантов, преподавателей и научных работников, которые занимаются медико-биологическими проблемами.
Новые поступления
Професійний розвиток керівників і педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у післядипломній педагогічній освіті регіонального рівня : за матеріалами Луган. обл. ін-ту після диплом. пед. освіти / Т. М. Сорочан, А. О. Данильєв, Б. А. Дьяченко, О. М. Рудіна. – Луганськ : СПД Рєзніков В. С., 2013. – 524 с.
Монографію присвячено актуальним питанням професійного розвитку керівників і педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у післядиплом¬ній педагогічній освіті (ППО) регіонального рівня. За матеріалами Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти розглянуто наукові основи створення сучасної системи ППО в регіоні, інноваційні технології ППО, визначено перспективи розвитку системи ППО як системи освіти дорослих.
Новые поступления
Бистрова Ю. О. Забезпечення наступності в процесі професійно-трудової соціалізації осіб з вадами інтелектуального розвитку : монографія / Ю. О. Бистрова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2012. – 332 с.
У монографії розглядається процес професійно-трудової соціалізації осіб з вадами інтелектуального розвитку в умовах навчально-реабілітаційних центрів та спеціальних шкіл-інтернатів. Зазначено його основні етапи; дана оригінальна інтерпретація цілей психологічного супроводу соціалізації з урахуванням особистісно-орієнтованого, діяльністного, компетентністного та системно-синергетичного підходів; обгрунтовано основні принципи забезпечення наступності цього процесу, визначено його компонентний склад, що включає: теоретико-методологічний, організаційно-управлінський, діагностико-аналітичний та корекційно-профорієнтаційний блоки.
Новые поступления
Поважний О. С. Концептуальні засади професійного супроводу державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування в системі безперервної освіти : монографія / О. С. Поважний, Н. Г. Діденко, В. І. Токарєва ; Нац агентство України з питань держ. служби. – Донецьк : ВІК, 2012. – 308 с.
У монографії досліджуються концептуальні засади професійного супроводу державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування в системі безперервної освіти в контексті нової парадигми державного управління та формування «суспільства знань». На основі вивчення концептуальних засад, а також практики безперервної освіти в інших країнах автори розкривають напрями підвищення ефективності управлінської діяльності шляхом безперервного професійного навчання, раціоналізації та інтелектуалізації управлінської праці, підготовки державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування до управління ризиками, запровадження інновацій, розвитку електронного врядування та ефективних соціальних комунікацій.
Новые поступления
Електронні засоби навчання іноземних мов студентів: досвід. розробки й апробації : колективна монографія / О. Б. Бігич, М. М. Волошинова, О. А. Мацнєва [та ін]. – К. : Вид центр КНЛУ, 2012. – 160 с.
Мета монографії - ознайомити читачів з авторськими електронними засобами навчання іноземних мов студентів мовних і немовних спеціальностей майбутніх учителів і викладачів англійської та французької мов, перекладами» (італійська та українська мови), логістів і митників, а також фахівців готельно-ресторанної справи. Адресується викладачам іноземних мов мовних і немовних ВНЗ, фахівцям з методики викладання іноземних мов, молодим науковцям.
Новые поступления
Інноваційна праця: діагностика проблем, важелі активізації : монографія ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т. ім. Богдана Хмельницького ; [М. В. Семикіна та ін. ; за наук. ред. М. В. Семикіної]. – Черкаси : МАКЛАУТ, 2012- 320 с.
У монографії розглядаються теоретико-методологічні та прикладні аспекти активізації праці персоналу, пов'язаної з розробкою та впровадженням різноманітних інновацій в діяльності підприємств та організацій. Розкрито сутність інноваційної праці та інноваційної активності, проаналізовано існуючі проблеми активізації інноваційної поведінки, причини зниження інтересу персоналу вітчизняних підприємств та організацій до прояву інноваційної активності. Запропоновано напрями підвищення інноваційної активності на основі вдосконалення кадрових стратегій, запровадження нових підходів до стимулювання праці, оцінювання конкурентоспроможності персоналу.