Перейти на страницу назад

Новые поступления

Поступления литературы за сентябрь 2016 года

Бюллетень новых поступлений

Новые поступления
Юган Н. Л. История русской и зарубежной литературы XVII-XVIIIвв. : хрестоматия для иностр. студентов спец. "Язык (рус. и англ.) и зарубеж. лит." / Н. Л. Юган ; М-во образования и науки Украины, Гос. учреждение "Луган. нац. ун-т им. Тараса Шевченко". – Луганск : Изд-во ЛНУ им. Тараса Шевченко, 2013. – 303 c.
Хрестоматия включает в себя материалы по истории русской зарубежной литературы XVII - XVIII вв.: пересказы художественны произведений, тексты и отрывки из текстов, которые входят в учебнук программу (практические занятия) курсов «История русской литератур! XVIII в.» и «История зарубежной литературы XVII - XVIII вв.». Текстуальны материал сопровождается вопросами и заданиями, направленными на поверк усвоения содержания произведения и целостный анализ текста.
Новые поступления
Скиба О. В. Весільна обрядовість Східної Слобожанщини: сучасна інтерпретація : монографія / О. В. Скиба ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – 130 с.
У монографії розглянуто специфіку весільної обрядовості Східної Слобожанщини, основи обрядів, символіку, жанрову структуру весільного фольклору регіону. У дослідженні використано значний обсяг ілюстративного матеріалу, зібраного під час польових експедицій територією Луганщини.
Новые поступления
Скиба О. В. Весільний фольклор Луганщини в науковій інтерпретації : монографія / О. В. Скиба ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2013. – 218 с.
В оформленні обкладинки використаний малюнок вишивка бісером студентки 4 курсу Старобільського факультету ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" Чумакової Наталі! Сергіївни. У монографії порушено актуальні питання функціонування весільного фольклору на Луганщині, розглянуто його жанрову структуру, описано найбільш перспективні обряди, що і на сьогодні залишаються важливими у структурі весільного обряду.
Новые поступления
Іншомовна професійна компетентність у вищому технічному навчальному закладі : монографія / І. В. Секрет, Л. Я. Жук, Є. С. Ємельянова [та ін.] ; за заг. ред.
І. В. Секрет. – Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2011. – 320 с.
Монографію присвячено дослідженню проблеми формування іншомовної професійної компетентності у студентів вищих технічних навчальних закладів. Розглянуто педагогічні, психологолінгвістичні аспекти іншомовної професійної компетентності та способи її формування засобами активних методів навчання та із застосуванням інформаційних технологій.
Новые поступления
Опыт аспектного анализа регионального языкового материала (на примере Белгородской области) : коллект. моногр. / Т. Ф. Новикова [и др.] ; под ред.
Т. Ф. Новиковой. – Белгород : ИПК НИУ БелГУ, 2011. – 228 с.
Коллективная монографии посвящена анализу проблем, связанных со становлением лингворегионоведения как самостоятельной области культурологического знания. В издании представлены основные направления исследования языка региона, осуществлен аспектный анализ репрезентативного для Белгородской области языкового материала, а именно: систематизирован языковой материал, представляющий диалектную лексику, местный топонимикой и ономастикой, осуществлен филологический анализ текстов белгородских поэтов, обобщена деятельность учителей, включающих действующие программы реализации регионального компонента по русскому языку в уроки и внеклассные мероприятия в начальной и средней школе, определены перспективы дальнейших исследований.
Новые поступления
Акпинар Л. Е. Інтерактивні технології навчання в початковій школі : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. Е. Акпинар. – К. : Слово, 2014. – 288 с.
Навчальний посібник складається з двох розділів. Перший розділ присвячено теоретичним аспектам проблеми формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інтерактивних технологій: дано аналіз категоріального апарату готовності майбутнього вчителя початкових класів до застосування інтерактивних технологій навчання, розглядаються інтерактивні технології та особливості їх застосування в початковій школі. У другому розділі подається практикум з інтерактивних технологій навчання.
Новые поступления
Рябоконь В. П. Управління виробничим потенціалом переробних підприємств : монографія / В. П. Рябоконь, В. М. Гончаров, Ю. П. Шаповалова. – Луганськ : Прес-експрес, 2014. – 152 с.
У монографії розглянуто теоретичні та методичні засади управління виробничим потенціалом переробних підприємств На основі проведеного дослідження розроблено концептуальні засади формування й стратегічного розвитку виробничого потенціалу переробних підприємств, методичні підходи до оцінки стану інтеграційних процесів та науково-методичні положення щодо вибору методики оцінки виробничого потенціалу, які передбачають визначення комплексного показника з розподілом результатів оцінки на класи.
Новые поступления
Финансовый анализ : учеб. пособие для студентов эконом. направления обучения / В. Н. Гончаров, Т. Л. Безрукова, А. Ш. Шовкопляс, М. Н. Шевченко. – М. : Кнорус, 2016. – 206 с.
В пособии излагаются основополагающие теоретические положения по основам финансового анализа. Значительное внимание уделено теоретическим основам и видам финансового анализа, анализу финансового состояния и оценке финансовой устойчивости, анализу финансовых результатов и управлению прибыльностью предприятия, проблемам рыночной экономики и финансового прогнозирования, вопросам анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов, методам аналитической оценки и способам управления рисками.
Новые поступления
Гончаров В. М. Організаційно-економічне забезпечення підвищення ефективності виробництва свинини : монографія / В. М. Гончаров, Л. І. Дубравіна ;
Луган. нац. аграрн. ун-т. – Луганськ : Прес-експрес, 2014. – 176 с.
У роботі досліджено теоретичні основи формування організащйно-економічного забезпечення підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва Проаналізовано чинники підвищення ефективності виробництва свинини Досліджено сучасний рівень розвитку підприємств, зайнятих з виробництва свинини в Україні Розроблено методичні підходи до оцінювання чинників формування ефективності виробництва сільськогосподарської продукції Запропоновано конкретні заходи та моделі управління процесом формування ефективності виробництва свинини. Розроблено оптимізаційну модель формування планів розвитку підприємства з нарощування об'ємів виробництва та впорядкування системи внутрішньогосподарських зв'язків.
Новые поступления
Прихода И. В. Современные фитнес-технологии у женщин зрелого возраста : монография / И. В. Прихода, С. Г. Лысенко. – Луганск : Лугань, 2016. – 534 с.
В монографии предпринята попытка обобщения, систематизации и анализа теоретической учебно-методической, научно-исследовательской и практической информации по использованию и реализации современных фитнес-технологий у женщин зрелого возраста. Рассмотрены особенности современной фитнес-индустрии и отечественного рынка фитнес-услуг, структура и специфика деятельности фитнес-клубов, понятие и содержание фитнес-технологий, классификация и разновидности фитнес-программ. Проанализированы эффективность, безопасность и доступность использования и реализации современных фитнес-технологий в формировании, сохранении и укреплении здоровья женщин зрелого возраста.
Новые поступления
Євтух М. Б. Актуальні проблеми педагогіки : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Б. Євтух, Р. Ф. Суровцева, Л. Т. Тишакова. – Слов'янськ :
Маторін Б. І., 2013. – 366 с.
У навчально-методичному посібнику викладено основні напрями курсу «Актуальні проблеми педагогіки», адаптовані до сучасного розвитку освіти в умовах інтеграції в освітянський простір Європи.
Новые поступления
Афонин В. А. Массовая и элитарная культура : курс лекций для студентов... /
В. А. Афонин, Ю. В. Афонин ; М-во образования и науки Украины, Луган. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Каф. культурологии и кино-, телеискусства. – Луганск : Элтон-2, 2013. – 184 с.
Курс лекций подготовлен в соответствии с учебной программой для высших учебных заведений и предназначен для организации самостоятельной работы студентов. В соответствии с этим каждая тема лекции сопровождается тематикой рефератов, вопросами для самоконтроля и списком рекомендованной лите- ратуры. Кроме того, отдельные темы снабжены иллюстративным материалом, позволяющим получить наглядное представление о тех или иных направлениях массовой и элитарной культуры.