Перейти на страницу назад

Новые поступления

Поступления литературы за октябрь 2016 года

Бюллетень новых поступлений

Новые поступления
Кононов І. Ф. Теоретична соціологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл.: у 2 т. Т. 1 : Соціальність та її форми / І. Ф. Кононов ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", Каф. філософії та соціології. – Луганськ : Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2013. – 576 с.
Підручник вводить читачів до сучасної теоретичної соціології. В ньому розкривається предмет науки, розглядаються підвалини суспільного життя, аналізується інституціональна структура суспільства, його соціальна структура, конфлікти, девіантна поведінка, революції. Особлива увага приділяється модерну та його етапам. Посібник адресовано студентам, що навчаються за спеціальністю «Соціологія». Крім того, він може використовуватися в загальному курсі соціології, а також може бути корисним для всіх, хто хоче вивчати соціологію самостійно.
Новые поступления
Ющишин О. І. Творчість Івана Вишенського в контексті вітчизняної полемічної традиції : монографія / О. І. Ющишин ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. закл. «Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка». – Луганськ : Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2012. – 256 с.
У монографії досліджено конфесійний модус творчості Івана Вишенського - одного з найвидатніших полемістів кінця XVI - початку XVII століття, життєвим кредом якого були віросповідні засади Православ'я, а спосіб їхнього обґрунтування відзначався поєднанням жаги пізнання божественної істини з палким уболіванням за долю рідного народу. Значна увага приділяється висвітленню православпо-католицьких суперечностей на теренах Руси-України доберестейського періоду, їх догматико-канонічним підставам, що знайшли подальший розвиток у полемічних посланнях Івана Вишенського. Основні положення та висновки дослідження можуть прислужитися кращому розумінню свігоглядно-конфесійних уподобань та переконань наших предків, стати тією базою, яка дозволить докладніше з'ясувати етно-психо-ментальні риси українського народу, його релігійні ідеали та потреби в період інтенсифікації секуляризаційних процесів.
Новые поступления
Нежива Л. Методика вивчення літературних напрямів : навч. посіб. для студ. філол. ф-тів спец. "Укр. мова і літ-ра" / Л. Нежива ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Луган. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : Янтар, 2014. – 96 с.
У посібнику представлено авторську програму із спецкурсу «Навчання старшокласників української літератури на естетичних засадах літературних напрямів», що передбачає розвиток великостильової складової професійної компетентності вчителя-словесника й відповідає провідним завданням шкільної літературної освіти. Матеріали посібника можуть бути використані на заняттях з методики викладання української літератури, а також допоможуть словесник) обрати ефективні методи, прийоми, типи уроків вивчення художніх явищ и сформувати в учнів стійкі стильові орієнтири, розширюючи межі їх діалог) І мистецтвом слова.
Новые поступления
Потужна енергія Слова : монографія / О. А. Галич, О. О. Бровко, А. О. Галич
[та ін.] ; за наук. ред. О. А. Галича. – Луганськ : СПД Резников В. С., 2013. – 244 с.
У монографії розглядаються актуальні проблеми літературознавства. Автори розділів зосереджують свою увагу на висвітленні питань розвитку літератури та фольклору в східному регіоні України, аналізі новітньої українське документалістики, порівнянні творчості українських і зарубіжних письменників в умовах постіндустріального суспільства, переходу літературної творчост і в мережу Інтернет. Для студентів-філологів, учителів-словесників, науковців, усіх тих, КОР цікавлять сучасні підходи до вивчення літератури.
Новые поступления
Чернобровкіна В. А. Психологія особистісної свободи : монографія / В. А. Чернобровкіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. закл. “Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка”. – Луганськ : Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2012. – 488 с.
Монографію присвячено дослідженню феномена особистісної (внутрішньої, психологічної) свободи людини, здійсненому через вивчення смислової будови досвіду особистості, що визначає специфіку її відношень зі світом, стосунків з іншими людьми, ставлення до себе і до власного життя. Наведено матеріали дослідження, в якому встановлено вікові тенденції та тендерні відмінності у смисловій структурі феномена особистісної свободи в дорослих досліджуваних у різні періоди зрілості. Розглянуто зв'язок між феноменом внутрішньої свободи та іншими особистісними феноменами (самосвідомістю, системою его-захисту та ін.). Описано процес актуалізації внутрішньої свободи у дорослих досліджуваних в умовах індивідуальної та групової психотерапії. Видання призначено для психологів-дослідників у галузі проблем психології особистості та спеціалістів-практиків у сфері психологічної допомоги.
Новые поступления
История и традиции народов России / сост. : Е. Н. Калачева, И. Л. Андреев. – М. : Дрофа, 2007. – 222 с.
Цель предлагаемой книги — помочь учителям воспитать у своих учеников чувство гражданственности, патриотизма в органичном единстве с гуманистическими ценностями и утверждением толерантности как одного из основополагающих принципов современного мира. Книга состоит из трех частей. В первой части представлены теоретические и методические статьи, касающиеся истории и современного состояния межнациональных отношений, много внимания уделяется роли, которую призвана сыграть современная школа в формировании мировоззрения и гражданской позиции учащихся. Авторы статей, помещенных во второй части, последовательно применяя принцип историзма, пытаются понять и объяснить отдельные сюжеты отечественной истории. В третьей части представлены разнообразные методические материалы: рекомендации, поурочные разработки, программа элективного курса.
Новые поступления
Термодинамика и статистическая физика : практикум для студентов 4-го курса специальности 6.040203 "Физика" / сост.: С. В. Кара-Мурза, Е. Е. Горбенко,
И. В. Жихарев. – Луганск : Янтарь, 2012. – 100 с.
У практикумі викладено основні теоретичні відомості та різноманітні типові задачі за розділами лекційного курсу. У кожному розділі детально розглянуто приклади розв'язання задач, а також наведено задачі для самостійної та аудиторної роботи (з відповідями) за всіма основними розділами курсу „Термодинаміка та статистична фізика".
Новые поступления
Безопасность жизнедеятельности : учеб. для вузов / Л. А. Михайлов, В. П. Соломин, Т. А. Беспамятных [и др.] ; под ред. Л. А. Михайлова. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2010. – 461 с. : ил. – (Сер. "Учебник для вузов").
Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений, изучающих курс «Безопасность жизнедеятельности». Содержание учебника охватывает основные стороны безопасной жизнедеятельности человека: организацию безопасного производства; охрану труда; прогнозирование, предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. В этих вопросах должны разбираться выпускники вузов — будущие руководители и организаторы различных видов деятельности.
Новые поступления
Новиков Ф. А. Дискретная математика для магистров и бакалавров : учеб. для студентов высш. учеб. заведений / Ф. А. Новиков. – СПб. : Питер, 2011. – 384 с. : ил. – (Сер. "Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения").
В учебнике изложены все основные разделы дискретной математики и описаны важнейшие алгоритмы на дискретных структурах данных. Основу книги составляет материал лекционного курса, который автор читает в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете последние двадцать пять лет. Книга имеет обширный справочный аппарат: указатель обозначений, детальный предметный указатель с переводом всех терминов на английский язык, развернутый библиографический список и комментарии к нему. Для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки «Системный анализ и управление», «Прикладная математика и информатика», «Информатика и вычислительная техника», а также для всех желающих изучить дискретную математику. Рекомендовано Учебно-методическим объединением по университетскому политехническому образованию в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки «Системный анализ и управление».
Новые поступления
Димов Ю. В. Метрология, стандартизация и сертификация : учеб. для студентов высш. учеб. заведений / Ю. В. Димов. – [4-е изд.]. – СПб. : Питер, 2013. – 496 с. : ил.
Даны основы стандартизации, взаимозаменяемости изделий, метрологии, технических измерений, управления качеством и сертификации в соответствии с образовательными стандартами, утвержденными Министерством образования и науки. Четвертое издание учебника существенно переработано и дополнено в связи с изменениями в стандартах, внесенными в 2010-2011 годах. Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров и магистров, и дипломированных специалистов в области техники и технологии.
Новые поступления
Дафт Р. Менеджмент : учебник / Р. Дафт ; пер. с англ. В. Кузин. – 10-е изд. – СПб. : Питер, 2014. – 656 с. : ил. – (Сер. "Классика МВА").
Учебник Ричарда Дафта — одна из самых признанных работ ПО менеджменту в мире. Совре-менна» реальность требует нового стиля управления, и концепция автора полностью соответствует и щенившейся ситуации. Подход, ориентированный на раскрытие творческого потенциала личности, получает все большее признание в мире бизнеса. Если вы слушатель программы МВА или менеджер-практик и хотите идти в ногу со временем — эта книга для вас. Прочитав ее, вы найдете оптимальные решения сложных и, казалось бы, неразрешимых задач. Новое, десятое издание значительно переработано и дополнено. Полностью обновлены примеры из практики мировых компаний, добавлены тесты для самооценки, что будет очень полезно начинающим менеджерам. В ключевых разделах книги появились вопросы, помогающие читателю глубже вникнуть в рассматриваемую проблему. Все без исключения главы обновлены с учетом последних веяний времени, теории и практики менеджмента. Рекомендовано Советом Минобрнауки РФ по образовательной программе дополнительного профессионального образования «Мастер делового администрирования — Master of Business Administration (МВА)» в качестве учебника для слушателей, обучающихся по программе «Мастер делового администрирования». 16+ (В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ.)
Новые поступления
Ильченко В. И. Сакральная педагогика духовной вертикали Памфила Юркевича : хрестоматия научно-христианской педагогики. Кн. 2 / В. И. Ильченко. – Луганск : Элтон-2, 2011. – 416 с.
Предлагаемая книга - дальнейшее продолжение системного представления педагогического наследия великого украинского мыслителя Памфила Юркевича. Важность его работ для современного учительства состоит в том, что в них педагогика выстроена и формируется на несущем основании не только философии, но и на фундаменте богословских истин. Такая архитектоника определяет доминанту нового (хорошо забытого старого) направления исследования личности на оси вертикали духа. Возвышение идет от ступени к ступени: тело - душа - дух. При таком подходе происходит усиление движения от мистических глубин «сердца» к высотам сакрального и святого. В данной работе наследие мыслителя выстроено в логике ценностей христианско-православного мировоззрения, которое разрабатывал и активно отстаивал П.Д. Юркевич в Украине и России во второй половине XIX века. Вертикаль духа выступает в качестве ведущего аргумента в процессе воспитания и диалектически связана с горизонталью межличностных функциональных отношений в пространстве цивилизации. А это создает оптимальные возможности для формирования духовного основания человека XXI столетия и всего третьего тысячелетия по Рождеству Христову как антикризисного проекта. Востребованность этих книг в том, что как само имя, так и оригинальные работы П.Д.Юркевича практически неизвестны современной педагогической общественности, ибо они не переиздавались ни при жизни, ни, тем более, после смерти мыслителя. Работа будет полезна всем, кто занимается глубинными проблемами воспитания, обучения и образования как светского, так и духовного.