Перейти на страницу назад

Новые поступления

Поступления литературы за сентябрь 2015 года

Новые поступления
У посібнику розкривається сутність поняття «естетизація», організаційно-змістові особливості естетизації навчально-виховного процесу», естетичні аспекти природознавчих дисциплін. Автори пропонують методику реалізації виховного потенціалу мистецтва на уроках природознавства, географії, біології в 5-8 класах загальноосвітніх навчальних закладів та у позаурочний час, яка має забезпечити ефективність засвоєння знань і виховання компетентної особистості. Посібник призначений для вчителів загальноосвітніх шкіл, студентів педагогічних навчальних закладів, а також для всіх, хто зацікавлений в естетичному вихованні підростаючого покоління. Подробнее
Новые поступления
У посібнику представлена оригінальна авторська концепція естетотерапевтичного впливу на особистість, що має проблеми соціалізації. Висвітлені сучасні психолого-педагогічні технології подолання кризових емоційно-стресових станів дитини й надання їй можливості самовираження та творчого впливу. Подробнее
Новые поступления
В книге сформулирована поликластерная модель структуры аморфных твердых тел, которая служит основой для рассмотрения проблем физики поликластерных аморфных материалов и для анализа результатов эксперимента. Описаны структура, термодинамические, кинетические и механические свойства поликластерных аморфных тел. Метод ограниченной статистической суммы применяется для построения мезоскопической теории гетерофазных состояний стеклующейся жидкости и перехода жидкость-стекло с учетом множественности типов ближнего порядка. Описаны структурные состояния, фазовые превращения и релаксационная динамика гетерофазных жидкостей, а также полиморфные превращения стекол. Подробнее
Новые поступления
У навчальио-методичному посібнику розглядаються питання підготовки старшокласників інтернатних закладів до життєдіяльності у відкритому суспільстві. Визначено тенденції, закономірності, особливості процесу підготовки старшокласників інтернатних закладів до життєдіяльності у відкритому суспільстві. Подробнее
Новые поступления
Мета навчального посібника ''Етика бізнесу" — формування в майбутніх фахівців сучасного системного мислення та комплексу спеціальних знань з кадрового менеджменту, а також набуття професійних навичок та умінь з розроблення кадрової політики, планування організаційної роботи з персоналом, формування етичних норм ділового спілкування, ознайомлення з основними принципами корпоративної культури та адміністративної етики, забезпечення ефективного управління кадровим потенціалом організації тощо. Подробнее
Новые поступления
Збірник містить фактичні та ілюстративні матеріали щодо впровадження проекту «один учень — один комп'ютер» у школах та інтернатних навчальних закладах, висвітлює особливості навчання учнів та діяльності педагогів у зазначеному освітньому середовищі. У посібнику описано досвід експериментального впровадження моделі навчання «один учень — один комп'ютер», подано конспекти уроків для навчання українською та російською мовами, висвітлено можливості використання нетбуків при викладанні шкільних дисциплін та в позаурочний час. Подробнее
Новые поступления
В первый том издания вошли художественные произведения писателя, которые не переиздавались с XIX века, - сказки и фольклоризированные повествования восточной тематики. Во вступительной статье данные произведения исследуются с позиций современного литературоведения. Книга адресована массовому читателю, она может быть использована научными сотрудниками, преподавателями высших и средних учебных заведений, аспирантами, магистрантами, студентами-филологами, изучающими творческое наследие В. И. Даля. Подробнее
Новые поступления
Новые поступления
У навчально-методичному посібнику розглядається проблема підвищенні якості роботи сучасного дошкільного навчальною закладу. Досліджуються організаційно-педагогічні умови управління якістю роботи ДНЗ. Пропонуються практичні рекомендації щодо поліпшення якості роботи дошкільного навчального закладу на основі впровадження сукупності організаційно-педагогічних умов. Подробнее
Новые поступления
У пропонованому навчальному посібнику висвітлено найважливіші сторони організації і проведення наукових досліджень у галузі економіки. Розкрито основи наукового пізнання, науки як системи знань, особливості організації наукової творчості. Послідовно розглядаються етапи підготовки до наукового дослідження з економіки, проведення наукового дослідження, методологічні засади і методи наукових досліджень. Подробнее
Новые поступления
У підручнику викладено теорію і практику лісової політики щодо сталого екологічно збалансованого розвитку лісового господарства та подолання глобальних екологічних загроз. Зроблено ґрунтовний аналіз сучасної лісової політики України й зарубіжних країн (США, Канади, Німеччини, Швеції, Польщі та ін.), визначено шляхи вдосконалення лісокористування, системи управління лісовим господарством та подолання конфліктів у лісовому секторі економіки. Подробнее
Новые поступления
Новые поступления
Навчальний посібник «Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності», розроблений відповідно до робочих програм дисциплін «Організація туристичних подорожей» і «Організація екскурсійної діяльності», містить: навчально-тематичні плани дисциплін, вказівки до вивчення конкретних тем із запитаннями для самоконтролю, тести та вимоги щодо виконання обов'язкових і вибіркових індивідуальних завдань, порядок проведения підсумкового модульного контролю (ПМК), критерії оцінювання знань студентів, список рекомендованих джерел інформації та термінологічний словник. Подробнее
Новые поступления
У навчальному посібнику в хронологічному порядку висвітлюється історія Росії з найдавніших часів до кінця XVIII ст. Особливу увагу приділено аналізу проблем, що не розглядаються в сучасних підручниках. У кінці книги наведено програму курсу, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи, рекомендовану літературу, історико-біографічні матеріали. Для студентів, аспірантів, учителів, усіх, хто цікавиться історією. Подробнее
Новые поступления
Навчально-методичний посібник рекомендовано студентам спеціальності «Початкова освіта» освітньо-кваліфікнційного рівня «бакалавр» денної та заочної форми навчання для підготовки до практичних занять, модульних контрольних робіт, державного екзамену з курсу «Методика викладання математики». Подробнее

1 2