Перейти на страницу назад

Новые поступления

Поступления литературы за ноябрь 2015 года

Новые поступления
У збірнику містяться матеріали 8-ої Міжнародної алгебраїчної конференції в Україні, присвяченої 60-річчю від дня народження професора Віталія Михайловича Усенка. Тези поділені на наступні тематичні розділи: алгебраїчні аспекти теорії диференціальних рівнянь; алгебраїчна геометрія та топологія; аналітична та алгебраїчна теорія чисел; комп'ютерна алгебра та дискретна математика; групи та алгебраїчна динаміка; зображення та лінійна алгебра; кільця та модулі; напівгрупи та алгебраїчні системи. Подробнее
Новые поступления
Научно-методическое пособие содержит систему упражнений, тестов, практик, эффективных для развития психологической культуры людей и повышения уровня их психологического здоровья посредством использования потенциала разных видов искусства. Пособие представляет собой квинтэссенцию 10-летнего опыта работы автора в области практической арт-терапии. Описанные упражнения разработаны (адаптированы) автором в творческой лаборатории 00 «Восточно-украинская ассоциация арт-терапии», а также частично заимствованы у других авторов (их имена указаны) и модифицированы нами. Все упражнения прошли апробацию на обучающем курсе: «Теория и практика арт-терапии: базовый курс» и являются его методической составляющей. Подробнее
Новые поступления
У монографії на матеріалі опублікованих і неопублікованих листів відомого українського письменника, лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка Івана Чендея (1922-2005) здійснено спробу розкрити витоки таланту та особливості творчої індивідуальності митця, висвітлено його погляди на літературну критику, розмисли про жанрову природу новели й оповідання, твори сучасників і класиків української літератури. Подробнее
Новые поступления
Монографія присвячена дослідженню теоретичних засад педагогічного дискурсу, зокрема визначенню його структури, основних категорій і складників; характеристиці суб'єктів педагогічного дискурсу; шляхам формування дискурс них особистостей учителя й учня; лінгводидактичному обгрунтуванню технологій педагогічного дискурсу під час навчання української мови; аналізу тексту в технологіях педагогічного дискурсу, методиці лінгводидактичного аналізу тексту. Подробнее
Новые поступления
Обговорено сучасний стан атмосферного повітря у промислових містах, забруднення грунтів сполуками важких металів і особливості їх акумуляції та міграції в системі "ґрунт-рослина" Оцінена стійкість рослин до підвищеного рівня важких металів та можливість використання регуляторів росту і стимуляторів-адаптогенів для зниження токсичної дії на рослини. Висвітлені питання небезпеки забруднення довкілля важкими металами сприятимуть підвищенню суспільної свідомості та вдосконаленню державних програм поліпшення соціальної сфери у промислових центрах та мінімізації екологічних ризиків для населення. Для фахівців з екології, ґрунтознавства, біогеохімії, фізіології рослин, ботаніки, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, а також спеціалістів державних управлінь з екології та природних ресурсів і садово-паркового господарства. Подробнее
Новые поступления
Монографію присвячено дослідженню правової природи правоприпиняючих юридичних фактів в механізмі правового регулювання майнових відносин, а також особливостей спричинення ними наслідків у формі припинення прав, обов'язків та правовідносин, що існують між суб'єктами цивільного права. Досліджено механізм правоприпинення, його елементи та порядок їх взаємодії, визначено місце правоприпинення в механізмі правового регулювання майнових відносин. Сформовано визначення правоприпиняючих юридичних фактів, встановлено їх ознаки і порядок спричинення наслідків. Подробнее
Новые поступления
Автор на великому фактичному матеріалі, відкинувши Ідейні і політичні стереотипи і нашарування, характерні для історіографії радянської доби, відображає непрості, суперечливі і повні трагізму події 1905 року в Горлівці. Рекомендується учням та вчителям загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, коледжів, студентам, аспірантам та викладачам вищої школи, а також всім, хто цікавиться історією українського народу. Подробнее
Новые поступления
Викладено результати агроекологічної оцінки грунтів шляхом визначення класів придатності грунтів орних земель, призначених для вирощування сільськогосподарських культур, на прикладі Львівської області. Узагальнено морфололо-генетичні показники і фізико-хімічні властивості грунтів Львівської області. Складено структурну формулу фунтового покриву природно-сільськогосподарських районів. Висвітлено сучасний стан еродованих грунтів. Проведено агроекологічну оцінку особливо цінних грунтів і визначено індекси географічного поширення та цінності цих ґрунтів. Розраховано фунтово-екологічний індекс фонових фунтів. Проаналізовано та систематизовано різні види районувань стосовно грунтового покриву, складено схему агроекологічного районування Львівської області. Подробнее
Новые поступления
Новые поступления
Робота присвячена аналізу суспільно-політичного інституту, заснованого у 1991 році на піку масового повернення кримських татар на історичну батьківщину як "виконавчий орган" загальнонаціональних зборів кримських татар, Курултаю. Заснування Меджлісу стало апогеєм у розвитку підпільного руху радянської доби за відновлення прав кримськотатарського народу, воно закріпило провідну групу активістів цього руху у статусі кримськотатарських національних лідерів вже у новій українській державі, напередодні її незалежності. Згодом було створено цілу систему кримськотатарських органів представницької демократії (місцеві меджліси). У рамках цього дослідження під терміном Меджліс ми розуміємо саме цю систему виборних органів у цілому, а не лише її вищу ланку - Міллій Меджліс (або центральний Меджліс). Подробнее
Новые поступления
У матеріалах науково-практичної конференції викладачів і студентів кафедри загальної математики розглянуто теоретичні проблеми сучасної математичної науки, розкрито актуальні питання методики викладання математики, а також застосування математики в інших науках і різних сферах життєдіяльності людини. Подробнее
Новые поступления
У посібнику розкрито питання надзвичайних ситуацій, їх походження, причини виникнення та медико-санітарні наслідки при них. Описано загальні принципи надання медичної допомоги потерпілим при надзвичайних ситуаціях, організації лікувально-евакуаційного забезпечення. Надано алгоритми виконання практичних навичок. Розкрито питання організації санітарно-гігієнічного і протиепідемічного забезпечення населення, проведення його захисту в умовах надзвичайних ситуацій; механізм передачі інформації по вертикалі з місця виникнення надзвичайних ситуацій. Книга підготовлена згідно з Державною програмою зі створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги. Подробнее
Новые поступления
Монографія розкриває психофізіологію праксису людини: продуктивність її дій змінюється в шкалі: від 0 - апраксія, до стану натхнення у творчості - максимуму; механізми психічного відображення: чуттєвоінтуїтивні - образ, почуття, думка; дискурсивно-логічні - слово, поняття, символ і синтезовані їх сенси у тексти; проектування образів майбутнього: сучасного, віддаленого і перспективного; механізми психомоторного втілення задуму: думок, почуттів та образів - когнітивних структур у матеріальні конструкції. Подробнее
Новые поступления
У посібнику представлено авторську програму із спецкурсу «Навчання старшокласників української літератури на естетичних засадах літературних напрямів», що передбачає розвиток великостильової складової професійної компетентності вчителя-словесника й відповідає провідним завданням шкільної літературної освіти. Матеріали посібника можуть бути використані на заняттях з методики викладання української літератури, а також допоможуть словеснику обрати ефективні методи, прийоми, типи уроків вивчення художніх явищ сформувати в учнів стійкі стильові орієнтири, розширюючи межі їх діалоп мистецтвом слова. Посібник адресовано викладачам і студентам філологічних факультетів вищих навчальних закладів, учителям-словесникам. Подробнее

Далее